Privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht met ingang van 1 juli 2018. Op dit privacybeleid is de regelgeving zoals beschreven in de GDPR/AVG van toepassing.

Uw privacy is belangrijk voor Archie Europe. Het vertrouwen in elkaar is voor ons van het grootste belang. 

We maken met dit beleid openbaar welke soorten persoonsgegevens wij met welk doel verwerken en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Daarnaast vindt u hier informatie met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens, uw rechten en de contactgegevens voor vragen en/of opmerkingen over dit privacybeleid en het verwerken van persoonsgegevens.

Het beleid rondom het gebruik van cookies en webbeacons om informatie over surfgedrag te verzamelen wordt hier beschreven. 

Archie Europe behoudt het recht voor om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van Archie Europe, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@archie.nl.

Wat is de identiteit en de contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke?

Identiteit verwerker: Archie Europe bv (KVK 3605.0205)
Contactpersoon: Privacy Officer

Heeft u vragen over het privacybeleid van Archie Europe, over uw persoonsgegevens of wilt u dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Archie Europe. Dit kan per e-mail via het e-mailadres privacy@archie.nl

Voordat Archie Europe uw gegevens wijzigt of verwijdert, vragen wij mogelijk een bevestiging van uw identiteit en mogelijk andere gegevens om goed aan uw verzoek te kunnen voldoen. Wij nemen binnen 5 werkdagen na uw verzoek contact met u op. 

Als u geen marketing e-mails meer wilt ontvangen dan kunt dat ook per e-mail aangeven of de uitschrijfinstructies bij de e-mail volgen (‘Afmelden’).

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam (incl. voorletters en voornaam), adres, woonplaats
 • Verjaardag of geboortedatum
 • Straatna(a)m(en), Postcode(s), Woonpla(a)ts(en)
 • Titulatuur, aanspreekvorm en geslacht
 • Bedrijf, functie, afdeling, hiërarchie binnen de organisatie
 • Telefoonnummer, zowel vast als doorkies, privé en mobiel
 • E-mailadressen
 • Algemene segmentatiekenmerken zoals Kleurcode, K-Groep of M-Groep met mail permissies
 • Contactgeschiedenis, geplande en gearchiveerde activiteiten
 • Historie interne gespreksnotities en aantekeningen
 • Betrokkenheid bij Projecten
 • Vrij indeelbare velden zoals bijv. kenteken leaseauto of klanttevredenheid
 • Interesses en gunsten
 • Surfgedrag
 • Connecties en persoonlijk netwerk
 • IP-adres, social ID, cookie ID
 • Openbare data verkregen via internet en social media
 • Skype en LinkedIn adres
 • Social media urls
 • Foto’s verkregen via social media
 • Webadres
 • Klikgedrag
 • Bestanden die door betrokkene gezonden zijn of die betrokkene heeft ontvangen
 • Correspondentie zoals in- en uitgaande e-mail
 • Campagnes en Respons
 • Suspect, Offerte, Order, Factuur, Vervallen Offerte historie
 • Invoergegevens (wanneer ontstaan, door wie ingevoerd)
Wat is ons doel en de wettelijke basis volgens de GDPR voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Doel en wettelijke basis verwerking persoonsgegevens door Archie Europe

Archie Europe heeft de behoefte om personen te kennen die voor de continuïteit van haar organisatie van belang zijn. Deze personen zijn hoofdzakelijk vertegenwoordigers van organisaties waar Archie Europe zaken mee kan doen, doet of heeft gedaan. Het betreft hier ook personen die van invloed zijn op aankoop, verkoop of advies ten aanzien van CRM systemen. Daarnaast worden gegevens van lopende sollicitaties, werknemers en direct betrokkenen bewaard. Archie Europe verwerkt deze persoonsgegevens om haar continuïteit te waarborgen, goede dienstverlening te leveren en om goed relatiebeheer te ondersteunen.

De persoonsgegevens zullen nooit zonder specifieke toestemming gedeeld worden met derden, met uitzondering van wettelijke verplichtingen. Bij het uitvoeren van onze diensten kan het zijn dat wij sub-verwerkers inschakelen. Deze sub-verwerkers zullen alleen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Archie Europe hun diensten uitvoeren.

Gerechtvaardigd belang verwerken persoonsgegevens

Archie Europe verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om succesvol aan haar organisatorische (Missie en Visie) en wettelijke verplichtingen te voldoen. Hierbij zal een constante afweging gemaakt worden of het belang van de organisatie (verwerkersverantwoordelijke) groter of kleiner is dan de belangen van de betrokkene. Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Een betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@archie.nl. Dit bezwaar zal worden gehonoreerd tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens te verwerken.

Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens?

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Archie Europe streeft naar dataminimalisatie. In het belang van duurzaam relatiebeheer worden persoonsgegevens bewaard. De bewaartermijn zal (op grond van GDPR artikel 17.1 a/b) niet langer zijn dan noodzakelijk worden geacht om de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn te verantwoorden.  

Als een betrokkene aangeeft gebruik te willen maken van een van de privacyrechten binnen de GDPR (hoofdstuk 3 artikel 12 t/m 23) zal daar door Archie Europe, na verificatie, zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven worden. Dit kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar privacy@archie.nl.

Gegevens over organisaties worden, onder voorwaarden, langer bewaard maar zullen ook gewist worden als er geen doeleinden meer zijn om het bewaren van deze gegevens te verantwoorden.

Voor deze klantrelaties worden de volgende bewaarcriteria gehanteerd:

 • Organisaties zonder sales 5 jaar na het laatste contact
  Organisaties met sales 40 jaar na het laatste contact
 • Als organisaties verwijderd worden, dan worden ook alle persoonsgegevens bij deze organisaties verwijderd.

Voor de persoonsgegevens binnen organisaties gelden de volgende bewaarcriteria:

 • Persoonsgegevens waarvan de laatste wijziging of contact korter dan 126 maanden geleden is
 • Persoonsgegevens met een actuele opt-in
 • Persoonsgegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat
 • Persoonsgegevens waarvoor actief toestemming is verleend
 • Persoonsgegevens van personeel en lopende sollicitanten
 • Bijzondere persoonsgegevens worden niet bewaard tenzij het gegevens zijn waarvoor een wettelijke verplichting bestaat of er toestemming voor is gegeven

Door middel van de Archie GDPR Helper worden de beschreven bewaartermijnen geborgd.

Wat zijn de rechten van de betrokkene?

Rechten van betrokkene

Op grond van de GDPR hebben betrokkenen bij Archie Europe de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dat wil zeggen het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Dat wil zeggen het recht om persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van betrokkenen om de persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht tot menselijke blik bij besluiten. Dat wil zeggen dat een betrokkene bezwaar mag maken tegen een besluit dat “zonder menselijke blik” genomen wordt. 
 • Het recht van bezwaar. Hiermee kan een betrokkene bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de betrokkene zich geschaad ziet in zijn/haar privacy rechten.

Als een betrokkene aangeeft van één van deze rechten gebruik te willen maken zal daar door Archie Europe, na verificatie, zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven worden. Dit kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar privacy@archie.nl.

Wat gebeurt er met data die gebruikt wordt door software en plugins van externe partijen?

Voor zakelijke, analytische en administratieve doeleinden, maakt Archie Europe en de Archie website gebruik van de diensten van externe partijen:

 • Spotler, als verwerker, voor update notificaties en nieuwsbrieven. Spotler kan uw e-mail-adres, het ip-adres waarvan uw e-mail verstuurd is en geografische data die verstrekt wordt door de browsers vastleggen. Ook registeert Spotler uw interacties (open- en klikgedrag).
 • Microsoft Office 365 voor het versturen en ontvangen van e-mail en activiteiten.
 • Google Analytics verzamelt data voor analytische doeleinden. Die data bevat geen persoonlijke data van de website bezoekers.
Hoe zijn de gegevens beveiligd binnen Archie Europe?

Hier leest u onze beveiligingsmaatregelen.