SQL Releases 1.35 en hoger

Archie CRM SQL Build 1.36 revisie 2

Bug fix

Als 1:N Multi Purposegegevens met een uniek kenmerk waren geïmporteerd dan kon het voorkomen dat niet alle regels bij een Relatie/Contact werden getoond. De data was wel aanwezig in de database en kon dus worden geanalyseerd en er kon ook op worden geselecteerd. Dit probleem is in september 2015 ontstaan.

Archie CRM SQL Build 1.36 revisie 1

Nieuw

Bevat maatwerkaanpassingen.

Bug fix

BOCP
Als de Amee Drive niet was ingeschakeld kon geen nieuwe importeerwijze meer worden toegevoegd.

Archie CRM SQL Build 1.36

Nieuw

BOCP

Archie CRM Bocp bestand of verbinding

Als je een Importdefinitie maakt geef je op of de te importeren gegevens uit een Bestand komen of via een Verbinding (met een connection string) worden gelezen. Hier is nu een derde optie bijgekomen: Amee Drive Plugin. Een importbestand moet dan in de Drive directory in de Amee directory worden geplaatst. Wanneer Amee is vervangen door de meest recente versie kan de bij de plugin “Amee Drive module” worden gekozen voor “enable”. Als Amee daarna wordt herstart maakt voor zij voor elke geconfigureerde database een subdirectory aan in [Amee Directory]\Drive. De Drive kan nu worden benaderd door de BOCP. Bij het veld Bestandsnaam in de BOCP kan via het pijltje omlaag een overzicht worden opgeroepen van alle in de Drive directory beschikbare importbestanden.
De Amee Drive is ontwikkeld met het oog op onze Cloud omgeving waar ook de MailPlus plugin actief is. Die plugin kan bestanden aanmaken in de Amee omgeving die anders niet door een BOCP benaderbaar zouden zijn. Natuurlijk is ook een situatie denkbaar waarin andere software een bestand in de Amee Drive directory plaatst en/of de BOCP de Importdirectory niet mag benaderen.

Gewijzigd

Routeplanners
De routeplanners van Google, Bing, Mappy en 9292OV zijn (weer) beschikbaar. De routeplanner van ViaMichelin is toegevoegd. Standaard is nog steeds Google ingesteld. MSN, ANWB, Tripcast en TomTom hebben het gebruik van hun routeplanners afgeschermd voor derden en zijn dus niet meer beschikbaar.

BOCP
Als een CSV-bestand een veld bevat dat geïmporteerd wordt in een Memo veld mag de tekst in dat veld op meerdere regels staan. Het bestand kan nu geïmporteerd worden met de opties “Bestand” of “Amee Drive Plugin”. In eerdere versies van de BOCP kon een dergelijk bestand alleen worden geïmporteerd met de optie “Verbinding” en een correcte Connection string.

De BOCP kon per importeerwijze één bestand importeren, bijvoorbeeld TEST.CSV. Je kunt nu ook met één importdefinitie meerdere bestanden uit de importdirectory of Drive directory importeren door gebruik te maken van een wildcard in de bestandsnaam. Als je bijvoorbeeld TEST*.CSV opgeeft dan worden alle CSV bestanden waarvan de naam begint met TEST geïmporteerd. Zo’n wildcard werkt niet als de importbestanden worden benaderd met de optie “Verbinding”.
N.B. de importbestanden moeten wel allemaal per importeerwijze dezelfde indeling hebben.

BOCP en Tools
Het schonen van de Logbestanden is verbeterd zodat het openen van een log met veel regels sneller verloopt.

Bug fix

BOCP

Klikken en scrollen in de logbestanden gaf een foutmelding.

Archie CRM SQL Build 1.35 revisie 2

Nieuw

Wanneer in Beheer, Tabellen, Multi Purpose een tabelwaarde wordt gewijzigd zal de gewijzigde waarde ook worden doorgevoerd in de Multi Purposevelden.

Als een Offerte wordt omgezet naar Vervallen dan wordt de offertedatum in het veld Offerte geplaatst. (zie ook het onderdeel Gewijzigd van deze info).

Gewijzigd

Archie CRM order vervallen offerte

In een Order/Vervallen offerte is het veld voor de Beslisdatum hernoemd naar Offerte. In een Factuur heet dit veld nu Order (en bevat het de originele Orderdatum, dit is niet gewijzigd).

Bug fixes

Na het opslaan van een wijziging van een 1:N Multi Purposetabblad stonden de opties verwijderen en wijzigen over elkaar heen.

In de tekstplanner werd de laatste van een reeks overlappende afspraken soms niet getoond (afhankelijk van de volgorde waarin de afspraken waren toegevoegd).

OMP/OAP
Berichten die gekoppeld waren aan een Relatie die werd afgeschermd door Protect+ konden niet altijd geopend worden.

Er kon een melding ontstaan met betrekking tot een “Foreign key Constraint”.

Er kon een melding ontstaan met betrekking tot “No value for parameter ‘v2′”.

Er kon een melding ontstaan met betrekking tot “Onbekende id van Office-besturingselement: TabComposeTools” in Outlook versies ouder dan 2013.

Archie CRM SQL Build 1.35

Informatie over Archie Build 36 vind je verderop in deze tekst. 

Deze tekst begint met informatie over Release Candidate 35 en revisies.

Nieuw

Archie CRM Google Earth Pro

In het Filter is de optie Google Earth toegevoegd. Met deze functionaliteit kun je de geselecteerde relaties projecteren op de kaart van Google Earth Pro. De relaties worden aangegeven door een cirkeltje met een door jou gekozen kleur (een vaste kleur, de kleur van de Relatiekaart of indien de module actief is de CVO kleur). Je kunt ook kiezen om Labels te laten tonen en/of een Legenda op te nemen. Een cirkeltje wordt geplaatst op basis van postcode+huisadres, een Relatie met incorrecte of onvolledige adresgegevens kan niet door Google Earth Pro worden getoond. 

N.B. De Geomap in Archie werkt op basis van de postcode, het kan dus voorkomen dat een Relatie wel kan worden getoond in de Geomap en niet in Google Earth Pro.

Let op: Google Earth Pro moet geïnstalleerd zijn op het werkstation, raadpleeg hiervoor je systeembeheerder. Google Earth Pro is gratis maar vereist wel dat je inlogt. Hier lees je hoe dat moet.

Analyses

Archie CRM Analyse Selecties

Wanneer je met Selecties of vanuit een Analyse hebt geselecteerd wordt zoals gebruikelijk een scherm getoond met de resultaten. Als er één of meer relaties/projecten zijn gevonden zie je nu ook meteen een aantal vervolgacties waarvan je er direct één kunt uitvoeren.

Via de Zoek optie in het startscherm kon je al een offertenummer zoeken. Vanaf nu vindt Archie ook de offertenummers bij salesregels die al order of factuur zijn geworden. Als een offertenummer wordt gevonden bij een order/factuur dan opent Archie die order/factuur en niet de offerte met dat nummer die op het tabblad Gescoorde offertes staat. Deze functionaliteit werkt alleen bij offertes die zijn aangemaakt met een Archie versie 35 of nieuwer. Voormalige offertes die door een import met de BOCP order/factuur zijn geworden worden vooralsnog niet gevonden.

Archie CRM Tabellen Contacten

In Tabellen, Contacten, Tel/Fax/E-mail/Web teksten kan worden ingesteld of gebruikers de teksten in Archie en de Portal mogen aanpassen. Standaard staat de optie aan. De gekozen optie wordt de eerstvolgende keer dat een gebruiker in Archie inlogt actief.

In veel tabellen kan een einddatum worden opgegeven. Tabelwaarden met een einddatum die voor de computerdatum ligt worden niet meer getoond in de database overzichten. Tabelwaarden zonder einddatum worden altijd getoond.

Wanneer je een activiteit archiveert en daarna een nieuwe activiteit laat aanmaken en de historie van de gearchiveerde activiteit aan de nieuwe activiteit koppelt (workflow) worden attachments die aan de activiteit gekoppeld zijn meegenomen naar de nieuwe activiteit.

Wanneer je een activiteit dupliceert worden gekoppelde attachments meegenomen naar de nieuwe activiteit.

In de tabel TBL_ORG is het volgende veld  toegevoegd:
ORG_INIT_ADDED initialen van de gebruiker die de relatie heeft toegevoegd 

In de tabel TBL_CONTACT zijn de volgende velden toegevoegd:
CONTACT_DATE_ADDED datum toevoeging
CONTACT_INIT_ADDED initialen toevoeging
CONTACT_LWDATE datum laatste wijziging
CONTACT_LWINIT laatste wijziging

In de tabel TBL_LNK_CONORG zijn de volgende velden toegevoegd:
LNK_CONORG _DATE_ADDED datum toevoeging
LNK_CONORG _INIT_ADDED initialen toevoeging
LNK_CONORG _LWDATE datum laatste wijziging
LNK_CONORG _LWINIT laatste wijziging

N.B. de nieuwe velden worden gevuld door Archie software vanaf build 35.

Protect+

Archie CRM Protect plus

In Admin, Gebruikers kan behalve voor de opties Verbergen en Alleen lezen worden gekozen voor Alleen NAW. Bij deze nieuwe optie worden alle Relaties getoond, maar als de juiste B-groep niet aanwezig is zijn alleen de NAW gegevens zichtbaar en mogen deze niet worden gemuteerd.
In Lijsten, Analyses en Selecties worden de relaties zonder een protect-B-groep niet meegenomen.
Activiteiten en Salesregels kunnen alleen worden getransporteerd naar kaarten die de protect B-groep hebben.
Ease zoekt alleen in de kaarten die een protect B-groep hebben.
CVO en TTM houden geen rekening met deze functionaliteit.

Sales module 
Een offerte die is omgezet naar order/factuur is terug te vinden op het nieuwe tabblad “Gescoorde offertes”. Eventuele alternatieve offertes kun je vinden in de order/factuur. Offertes die door een import met de BOCP order zijn geworden komen vooralsnog niet op het tabblad gescoorde offertes terecht.

Outlook plugins
Outmail en Outcalendar zijn compatibel met Outlook 2016.

Blinker Mailplus koppeling
Als je in Archie bij een E-mailadres een MailPlus campagne start wordt dat nu weggeschreven in het activiteitenlog.

Gewijzigd

Selecteren op een Alfanumeriek Universeel vindt ook waarden die in kleine letters zijn opgeslagen.

De code van een Artikelgroep (Beheer, Tabellen, Artikelen) is vergroot en mag nu 8 tekens lang zijn.

In de campagnetabel is de omschrijving van de campagne vergroot van 35 naar 65 tekens.

Op Tabbladen met veel data is het verwijderen van een 1:N Multi Purposeregel aanzienlijk versneld.

BOCP

Als in de BOCP is ingesteld dat een importbestand moet worden hernoemd na een import dan worden datum/tijd opgenomen in de nieuwe bestandsnaam. 
N.B. als het importbestand zich op een FTP locatie bevindt dan wordt dat bestand niet hernoemd met datum/tijd, alleen in de Import-directory van de BOCP krijgen hernoemde bestanden de datum/tijd toevoeging.

Het openen van logbestanden is versneld.

Outlook plugins
De plugins zijn geschikt gemaakt voor gebruik op schermen met een hoge resolutie.

Bug fixes

Als een bestaande Contact werd toegevoegd bij een Relatiekaart en de Contact was gezocht met SmartSearch dan kon de persoon twee keer aan dezelfde relatiekaart worden gekoppeld.

Als Archie in een andere taal dan Nederlands stond werd de leeftijd van een Contact niet achter de geboortedatum getoond.

Info, Bedrijfsprofiel kon een foutmelding geven op Firebird databases als op het Bik’95 veld een code was ingevuld die langer was dan 6 posities.

In het menu dat kan worden opgeroepen met de rechter muistoets op het activiteitenoverzicht in de relatiekaart stonden verkeerde iconen.

Na selecteren van 1:N Multi Purposegegevens werden in een Lijst niet de geselecteerde MPM regels geprint maar alle regels.

Als er bij een relatie geen faxnummer en E-mailadres waren opgegeven werden na wijzigen/opslaan toch de schermteksten Fax en E-mail getoond.

Na het opstarten van Archie stond de scrollbalk van het Dashboard in de onderste positie.

Als Archie in het Engels stond dan werd de leeftijd niet getoond naast de geboortedatum.

Als tijdens het koppelen van een bestaande Contactpersoon aan een relatie gebruik werd gemaakt van SmartSearch om de contact te zoeken dan kon deze meerdere keren aan dezelfde relatiekaart worden gekoppeld.

In de Activiteitenanalyse kon de Geomap een foutmelding geven als er veel Activiteiten waren.

Als je via de knop Zoek naar waarden op een Universeel datumveld ging zoeken stonden in het zoekvenster wat teksten over elkaar heen.

Bij het samenvoegen van twee relaties die via Rel.met aan elkaar gekoppeld waren werden niet alle gegevens meegenomen als de relatie die bleef bestaan een “dochter” was van de relatiekaart die verdween.

De Respons analyse hield onterecht rekening met het feit dat een bepaalde responscode niet bij elke campagne beschikbaar is.

In de Notificatie E-mail naar aanleiding van een nieuwe activiteit stond niet altijd de historie van die activiteit.

EASE
Autorisatieprobleem zoekmachine Ease gerepareerd.

BOCP
Importeren van Rel.met ging niet goed als tijdens samenvoegen de eigen unieke key van een relatie werd geïmporteerd.

Admin
Wanneer een Multi Purposetabblad voor Artikelen werd verwijderd dan bleef de bijbehorende data in de database staan.

Als na het verwijderen van een Multi Purposetabblad voor Artikelen een nieuw tabblad werd gemaakt was de keuze voor 1:n / 1:1 / Memo niet actief.

OMP
Het adres van de afzender werd niet opgehaald tijdens het koppelen van een rapport.

In het scherm “Adresboek” konden gekozen personen niet altijd met de Delete knop worden verwijderd uit de Aan, Cc en Bcc velden.

SQL Releases