SQL Releases 1.35 en hoger

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 23

Bug fix

Als een gebruiker niet bij de attachmentsdirectory kon omdat deze niet bestond of omdat de gebruiker daar niet de juiste rechten voor had trad er soms enige vertraging op als werd teruggekeerd naar het zoekscherm.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 22

Gewijzigd

Outmail
Het opslaan in Archie van Rapporten is verbeterd.

Bug fix

Het scherm dat verschijnt als er geen netwerkverbinding is kan nu gesloten worden.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 21

Nieuw

Archie Mail
Op Windows 10 werkstations kunnen nieuwe berichten en antwoorden worden gemaakt.

Bug fix

Outmail
De hyperlinks waarmee berichten kunnen worden opgeslagen in Archie (of ontkoppeld) werkten niet over de hele breedte van de link.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 19

Nieuw

Company.info

Wanneer een Relatie wordt toegevoegd vanuit Company.info wordt gecontroleerd of er verplichte vrije velden zijn.

Gewijzigd

MailPlus

Als bij een E-mailadres het vinkje “Geen E-mailingen” wordt weggehaald kan direct een M-groep worden gekoppeld.


Bug fixes

Er kon een foutmelding ontstaan wanneer in een Activiteitenanalyse de Geomap werd opgevraagd van een aantal geselecteerde regels.

In het databasoverzicht dat wordt gebruikt tijdens het koppelen van Rel.met werd bij een Relatie zonder instellingsnaam de naam van een Contactpersoon niet meer getoond (indien contactpersoon aanwezig bij die relatie).

Ontdubbelen van het E-mailbestand werkte niet altijd wanneer was gekozen voor Instelling+Contact+E-mailadres.

In een relatiekaart kon ten onrechte de menu-optie Bestand, Import actief worden wanneer een gebruiker in Brieven was geweest.

In het detailoverzicht van een analyse op “Lopende activiteiten” stond ten onrechte een kolom “gearchiveerd”.

Selecteren vanuit de Multi Purposeanalyse bij Projecten gaf een foutmelding.

Een wijziging van het veld voor Bezet, Vrij etc. in een Groepsactiviteit werd niet doorgevoerd bij de andere regels van de groep.

Het Rel.met overzicht hield ten onrechte rekening met Protect+ B-groepen wanneer in Systeembeheer, Gebruikers voor “Alleen lezen” was gekozen.

Wanneer tijdens het toevoegen van een Activiteit een terugkeerpatroon was ingesteld en voor het opslaan werd de startdatum gewijzigd dan begon het terugkeerpatroon op de verkeerde datum.

Als voor het eerste Universele veld geen veldnaam was opgegeven kon in Selecties niet worden geselecteerd op andere Universele velden.

BOCP
Importeren op een Memo tabblad werkte niet goed.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 3

Info. Bij nieuwe ontwikkelingen van Archie zal geen rekening meer worden gehouden met Microsoft SQL Server 2000. Microsoft ondersteunt deze versie niet meer sinds 2008.

Nieuw

In het overzicht Instelling, Tijdregistratie kunnen initialen worden opgegeven om alleen de regels van bepaalde gebruikers te zien.

In een Saleslayout zijn in de Pagina_koptekst de variabelen R71 tot en met R85 beschikbaar. Hiermee kunnen de NAW-gegevens worden geprint van de Relatie die in het veld “Klant” van de Salesregel is ingevuld.

MailPlus

Tijdens Archiveren kunnen Mailplus memovelden worden geëxporteerd.

Gewijzigd

Archie CRM Grafische Planner

In de Grafische planners zijn uren makkelijker te onderscheiden door verticale strepen (dag en maandplanner). In de weekplanner zijn dagen op dezelfde manier beter herkenbaar en worden behalve de dagen ook de uren van 8:00 tot 20:00 getoond.

Uit de voorkeuren van Ease is de optie “Stuurcodes gebruiken” verwijderd. Stuurcodes kunnen nu altijd gebruikt worden.

In het overzicht Instelling, Tijdregistratie worden de tijden weergegeven met een dubbele punt als scheidingsteken.

De overzichten Tijdregistratie en Activiteitenlog bij een relatiekaart worden naast de gekozen kolom ook gesorteerd op datum.

MailPlus

Het Postadres word gevuld bij het toevoegen van een nieuwe organisatie/contactpersoon.

Outmail, Outcalendar

Als zowel Outmail als Outcalendar actief zijn in Outlook zal nog maar één keer verbinding worden gemaakt met de database.

Als Archie wordt gestart vanuit Outlook wordt 15 seconden gewacht of Archie gestart kan worden in plaats van 10 seconden.

Archie agenda notificaties ouder dan 30 dagen worden niet meer ingelezen. Teveel notificaties vertragen Outlook aanzienlijk op sommige systemen.

De Amee timeout wordt automatisch opgehoogd tot een maximum van 2 minuten.

Bug fixes

In Activiteiten analyses werkte het selecteren vanuit de Geomap niet meer.

In de Geomap in de Activiteiten analyse gebeurde niets wanneer op een Relatiecode werd geklikt.

Er kon een foutmelding verschijnen wanneer de Geomap werd gestart vanuit een Activiteiten analyse en er veel data was.

In het databaseoverzicht dat getoond wordt bij Zoek, Universele velden stonden schermteksten over elkaar heen als het een datumveld betrof.

Na het zoeken met Ease vanuit een relatiekaart werkten de Terug knop en Escape niet.

Selecteren op de combinatie van campagnecode en datum gaf een verkeerd resultaat.

Outmail

De checkbox “Selectiebestand” in het filter, dat kan worden gebruikt tijdens het sturen van een E-mailing, deed niets.

Tijdens het opslaan van een ontvangen bericht kon geen nieuwe Contactpersoon worden toegevoegd als er geen achternaam bekend was.

Ease in combinatie met Protect+

Als de Protectmodule was ingesteld op “alleen lezen” dan werd de laatste kaart die een gebruiker had toegevoegd niet gevonden door Ease.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 2

Revisie 2 is alleen beschikbaar voor klanten met een Archie Cloud versie in Belgie. 

Archie CRM SQL Build 1.34

Let op ! Wanneer je build 34 gaat installeren is het belangrijk dat je ook Amee, Ease (indien actief) en de Portal (indien de webversie in gebruik is en/of indien SmartSearch wordt gebruikt) update. Ease is onderdeel van de Archie release, de Portal moet apart worden gedownload en bevat ook SmartSearch. Wanneer Ease is vervangen (lees readme.txt in de directory waar je de Archie patch hebt uitgepakt) moet een nieuwe index worden gemaakt, de indexering kan handmatig worden gestart maar wordt ’s avonds ook automatisch uitgevoerd. Voor deze versie van Ease is minimaal Java 7 (Java 8 geniet de voorkeur) en minimaal Apache Tomcat 7 (Tomcat 8 geniet de voorkeur) vereist.

Voor Blinker MailPlus gebruikers: na het installeren van deze versie dient in Archie Admin de koppeling met MailPlus weer aangezet te worden. Neem indien nodig contact op met de helpdesk van Archie Europe.

Nieuw

In Ease is rechts naast het aantal resultaten de optie Selectiebestand beschikbaar. Het zoekresultaat kan hiermee op het selectiebestand worden geplaatst. 

Het vullen van het selectiebestand kan maximaal 120 seconden zal duren. Na 120 sec. wordt de verwerking afgebroken.

Vanuit de filter links Concurrenten, Archie Brieven, Artikelen en Manuals kunnen geen Relaties worden geselecteerd omdat deze gegevens niet aan een Relatie zijn gekoppeld.

Werking

Met behulp van deze functionaliteit kunnen specifieke Relaties, Contactpersonen, Salesregels, Activiteiten of 1:N Multi Purposeregels op het selectiebestand worden geplaatst. Selecteren vanuit Ease kent een aantal beperkingen (zie onderdeel Beperkingen) en gebeurt verder op basis van de volgende criteria:

 • Als de zoekterm alleen voorkomt bij een Relatie wordt deze relatie geselecteerd inclusief alle Contactpersonen die gekoppeld zijn aan deze Relatie.
 • Als de zoekterm daarnaast ook aanwezig is bij een Contactpersoon van diezelfde Relatie, dan zal alleen deze Contactpersoon bij die Relatie geselecteerd worden.
 • Als de zoekterm wordt gevonden bij een Activiteit, Salesregel of 1:N Multi Purposeregel dan worden die regels op het Selectiebestand geplaatst zodat later een Lijst kan worden afgedrukt waarop alleen die regels staan.

Voorbeeld 1
Relatie “Test b.v” heeft twee Contactpersonen. 
Als met Ease wordt gezocht op “Test” zal de Relatie worden gevonden. Wanneer dit resultaat op het selectiebestand wordt geplaatst, dan worden automatisch ook Beide Contacten geselecteerd.

Voorbeeld 2
Relatie “Test b.v” heeft twee Contactpersonen, in het vrije veld van de eerste Contactpersoon komt het woord “Test” voor.
Als met Ease wordt gezocht op “Test” zal de Relatie worden gevonden, alsmede die ene Contactpersoon. Wanneer dit resultaat op het selectiebestand wordt geplaatst dan wordt de Relatie met alleen die ene Contactpersoon geselecteerd.

Beperkingen

Selecteren vanuit Ease levert niet altijd het resultaat op dat je zou verwachten als je met Archie selecteert. Als wordt gekozen voor “selectie schonen, Ja” dan wordt zowel het selectiebestand van Relaties als van Projecten geschoond ongeacht het zoekresultaat van Ease. Daarnaast gelden de volgende afwijkende criteria

 • Als de zoekterm wordt gevonden bij een Activiteit en aan de Activiteit is ook een Contact gekoppeld en die Activiteit wordt geselecteerd vanuit het Ease resultaat, dan worden Alle Contactpersonen van die Relatie geselecteerd. Als de zoekterm ook bij die Contact is gevonden dan wordt alleen die ene Contact op het Selectiebestand geplaatst. Hetzelfde geldt voor Contacten bij Salesregels en Helpdeskmeldingen.
 • Als de zoekterm wordt gevonden bij een Sales Detailregel, Verkoophistorie of Serienummer dan wordt de Salesregel waar de Detailregels, Verkoophistorie of Serienummer bij hoort niet apart geselecteerd tenzij de zoekterm ook gevonden is bij die Salesregel (bijvoorbeeld in de omschrijving of een vrij veld).
 • Als de zoekterm wordt gevonden bij een Attachment dat aan een Activiteit is gekoppeld dan wordt de Activiteit waar het attachment bij hoort niet apart geselecteerd tenzij de zoekterm ook gevonden is bij die Activiteit (bijvoorbeeld in de omschrijving). Hetzelfde geldt voor Attachments die aan Salesregels zijn gekoppeld.

Voorbeeld 3
Relatie “Test b.v.” heeft twee Contactpersonen en één Activiteit. Eén van de twee Contacten is gekoppeld aan de Activiteit. 
Als met Ease wordt gezocht naar een term die voorkomt in die Activiteit en het resultaat wordt op het selectiebestand geplaatst dan wordt de Relatie met beideContacten (en de Activiteit) geselecteerd, de zoekterm komt immers niet voor bij de Contactpersoon die aan de Activiteit is gekoppeld.
Als de zoekterm ook wordt gevonden bij een Contactpersoon, dan wordt alleen die Contact op het selectiebestand geplaatst.

N.B. Selecteren vanuit Ease wordt aangeboden als Bèta functionaliteit.

Wanneer Etiketten worden gemaakt op basis van een M-groep kan met een checkbox worden aangegeven dat ook een Etiket moet worden gemaakt als de M-groep op “Opt-out” staat. Standaard staat de checkbox Uit en worden Geen etiketten gemaakt van Contacten met een E-mailadres waarvan de M-groep op “Opt-out” staat.

N.B. Als Etiketten zijn gemaakt van een M-groep wordt per aangemaakt Etiket onthouden op basis van welk E-mailadres dat Etiket is gemaakt. Wanneer vervolgens een E-mailbestand wordt aangemaakt worden die E-mailadressen gebruikt. Wijzigingen van mailadres of Opt-in/Opt-out die zijn doorgevoerd na het aanmaken van het Etikettenbestand hebben dus geen invloed op het E-mailbestand dat wordt gemaakt.

In het scherm dat verschijnt als in Info, Contact Instellingen voor Nieuw wordt gekozen kan met SmartSearch worden gezocht.

Admin

In Algemeen, Profielen kan in een profiel de autorisatie voor Multi Purpose bij Artikelen worden ingesteld.

Outcalendar

In de gebruikersinstellingen kan worden bepaald of tijdens het maken van een nieuwe activiteit in Outlook om een Categorie wordt gevraagd en of een Relatie, Contact of Project moet worden gekoppeld.

Outmail

Een leesbevestiging kan worden opgeslagen in Archie.

Bug fixes

Tijdens wijzigen en/of toevoegen van een waarde in de Landentabel of Titulatuurtabel werd een combobox uit de Activiteitentabel in het scherm getoond.

Wanneer in Admin is ingesteld dat de numerieke vrije velden moeten worden getotaliseerd in veld R22 werd het totaalveld niet herberekend als een numeriek vrij veld was leeg gemaakt.

In het scherm dat verschijnt als in Info, Contact Instellingen voor Nieuw wordt gekozen stonden 2 velden over elkaar heen.

De Cockpit bij een Relatiekaart hield geen rekening met “alternatieve offertes” en liet dus Alle offertes zien.

In een geopende Salesregel werkte sneltoets “W” niet meer.

Wanneer vanuit een geopende Helpdeskmelding die niet bij de actieve relatiekaart hoorde een Nieuwe melding werd toegevoegd dan was het Codeveld in eerste instantie gevuld met een verkeerde Relatiecode. Na opslaan was de melding overigens wel aan de correcte kaart gekoppeld.

De koptekst van een aantal SmartSearch schermen was nog niet vertaald.

Als tijdens het archiveren van meerdere Activiteiten geen Historie werd ingetikt dan ontstond een blok Historie met de geselecteerde Activiteiten maar zonder LW: regel.

Wanneer in het Zoekscherm werd gekozen voor Nieuw om een Relatie toe te voegen dan bleven de hyperlinks voor Activiteiten, Notificaties etc. onterecht in beeld staan.

In Lijsten werd variabele K15 (unieke importcode contactpersoon) getrimd als een Lijst werd geëxporteerd.

Admin

Bladerprobleem in Profielen opgelost.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 10

Revisies 4 t/m 9 bevatten maatwerkaanpassingen en zijn niet beschikbaar voor download.

Nieuw

In de opties van het SmartSearch scherm kunnen bij Activiteiten en Helpdeskmeldingen B-groepen worden opgegeven. Alleen Activiteiten of meldingen bij Relaties met de opgegeven B-groep(en) worden getoond.

In het Algemene Activiteitenoverzicht kunnen B-groepen worden opgegeven. Alleen Activiteiten bij Relaties met de opgegeven B-groep(en) worden getoond.

In het Algemene Heldpeskoverzicht kunnen B-groep(en) worden opgegeven. Alleen meldingen bij Relaties met de opgegeven B-groep(en) worden getoond.

Tijdens het wijzigen van een TTM analyse van Activiteiten met de configuratie “Meten per: Relaties” kunnen Initialen worden opgegeven. Alleen Activiteiten met de opgegeven initialen worden geteld.

Een factuur kan worden gedupliceerd naar een offerte.

Outmail

Wanneer een bericht dat nog niet aan een Relatie is gekoppeld wordt beantwoord kan het voor het versturen (dus na klikken op “Verzenden”) alsnog gekoppeld worden. In het dialoog dat dan verschijnt kan het bericht nu ook aan een Helpdeskmelding worden gekoppeld (mits Helpdeskmodule actief).

Het zoeken van relaties of contactpersonen houdt rekening met de in systeembeheer bij Database overzicht opgegeven Vertraging en Minimaal aantal karakters.

MailPlus

Tijdens het aanmaken van een tijdelijke lijst wordt in MailPlus gecontroleerd of een contact op global opt-out staat. Zo’n contact wordt dan niet in de tijdelijke lijst opgenomen.

Gewijzigd

In het SmartSearch dashboard worden boven de salesmeters niet langer de eventueel opgegeven B-groepen en Soorten getoond.

Protect+

In een relatie-met overzicht worden alleen de relaties getoond die onder de actieve relatie zijn gekoppeld en die de juiste protect B-groep hebben. De boomstructuur stopt zodra een relatie is gevonden zonder protect B-groep. Selecteren vanuit het Rel.met overzicht selecteert alleen relaties die in het overzicht worden getoond. De GeoMap vanuit het rel-met overzicht toont alleen relaties die in het Rel.met overzicht zichtbaar zijn.

MailPlus

De melding van een  ‘ContactDeleteException’ bij global opt-outs wordt nog maar één keer weergegeven in het logbestand. De contactpersoon wordt overgeslagen.

BOCP

Bij een aantal gegevens (o.a. Tel/Fax/E-mail, Notities en Multi Purpose) is het samenvoegen versneld.

Bug fixes

Een vrij veld werd niet overgenomen tijdens Samenvoegen als het het enige vrije veld was dat gevuld was.

Tijdens Samenvoegen van Relaties kon een verkeerde waarde op vrij veld R22 ontstaan.

Sommige Terugkeerpatronen maakten één Activiteit teveel aan.

Wanneer in het Tijdregistratieoverzicht in de relatiekaart een cijfer werd ingetikt in het initialenveld kon een sneltoetsfunctie worden geactiveerd.

Tijdens het gelijktijdig archiveren van meerdere Activiteiten vanuit het Algemene activiteitenoverzicht werd geen goed blok Historie aangemaakt.

Als in het veld R19 de Bik’95 tabel werd gebruikt maar er geen tabelwaarde in het veld stond dan ontstond een foutmelding als de “hint” op het veld getoond moest worden.

Selecteren gaf geen resultaat als werd geselecteerd op datum zonder einddatum.

Als de bladervolgorde op B-groep stond werden in de relatiekaart de M-groepen niet getoond.

Een TTM Activiteiten analyse die mat “per Relatie” en waar ter berekening “Relaties in B-groep” of “Relaties waarbij…” waren opgenomen telde niets.

De Geomap werkte niet in het tabblad Totalen van de Activiteitenanalyse wanneer was gekozen voor Lopende activiteiten.

De Segmentatie analyse gaf een foutmelding wanneer gekozen was voor segment “R22” en er een waarde van tien posities in de database stond.

In de Tijdregistratie analyse kon een foutmelding ontstaan als het taartdiagram werd opgevraagd.

In de Consolidatie van de Campagne analyse werd de Prognose niet meer getoond.

Wanneer in de Activiteitenanalyse werd gebladerd door de regels van een bepaalde soort dan werden lege activiteiten getoond.

Wanneer in de Activiteitenanalyse was gekozen voor “lopende” activiteiten en er werd in het overzicht van een bepaalde soort op een regel geklikt dan stond bovenin die regel ten onrechte dat deze “gearchiveerd” was.

Wanneer in een geopende Relatiekaart in het iconenpalet werd gekozen voor Etiketten en dan “maken” dan viel een deel van de tekst bij de optie “M-groep” weg. Licenties met de Projectmodule hadden hier geen last van.

Wanneer de Soort van een Groepsactiviteit werd gewijzigd dan wijzigde de wijze waarop deze moet worden weergegeven in de Planner niet mee bij de andere leden van de afspraak.

Mailplus

Bij het archiveren werd de Historie niet aan de Contact gekoppeld.

Wanneer een Contactpersoon al verwijderd was kon een Activiteit die was ontstaan door een wijzigingsformulier, niet meer gearchiveerd worden.

Outmail

In het scherm waar een bericht kan worden opgeslagen bij een relatie waren de Contactgegevens niet leesbaar wanneer de Instelling een lange naam had.

Archie CRM SQL Build 1.34 revisie 1

Revisie 1 is alleen beschikbaar voor klanten met een Archie Cloud versie.

Archie CRM SQL Build 1.33 revisie 6

Nieuw

Archie CRM Analyse Tijdregistratie

In de analyse Tijdregistratie worden kilometers nu ook geteld als er geen reistijd is opgegeven.

In de Grafische Planner worden “voorlopige” interne en externe afspraken in een lichte kleur en cursief weergegeven. Een Voorlopige Interne Activiteit wordt lichtgroen weergegeven, een Voorlopige Externe Activiteit wordt lichtblauw weergegeven.

Een voorlopige activiteit kan op een aantal manieren ontstaan:

Wanneer de OAP actief is kan in Outlook via het veld “Weergeven als” worden bepaald hoe een Activiteit moet worden weergegeven. In Archie kan dit via het veld dat rechts naast het Locatieveld staat. Wanneer een Activiteit wordt toegevoegd waaraan een Archie-Soort is gekoppeld zal initieel de in die Soort opgegeven weergave (zie: Tabellen, Activiteiten, veld: Outlook) worden gebruikt.

Als de OAP niet actief is kan eveneens in Archie, Tabellen, Activiteiten in het veld Outlook per Activiteitensoort worden opgegeven hoe een Activiteit in de Planner moet worden getoond. Als de weergave in dit geval moet worden veranderd kan dat door een andere Activiteitensoort te kiezen.

In het scherm waar een Activiteitensoort wordt gekozen wordt de kleur getoond die zo’n activiteit in de Planner heeft.

Outmail/Outcalendar

Als tijdens het koppelen van een bericht een nieuw Contact wordt toegevoegd kan de omschrijving van het E-mailadres (zie: Archie, Tabellen, Contacten, Tel/Fax/E-mail/Web teksten) worden gekozen.

In de gebruikersinstellingen kan bij Activiteiten een herinnering worden ingesteld.

MailPlus

In Archie systeembeheer kan worden opgegeven welke formulieren moeten worden verwerkt (All, Permit, Block).

Gewijzigd

In Tabellen, Helpdesk, Kleur/Categorie kan de omschrijving van kleur Grijs worden gewijzigd.

OAP

De verzendtijd van een E-mailing wordt nu opgegeven in 24-uurs formaat.

MailPlus

Het vergelijkingsscherm is duidelijker.

Het verwerkingsscherm kan worden vergroot.

Bug fixes

Bij sommige in Windows ingestelde datum notaties werd bij het selecteren op een datumveld verkeerde data geselecteerd.

Een gebruiker die niet geautoriseerd was om gegevens te exporteren kon via de print optie in Lijsten toch kiezen voor Export.

Niet alle schermteksten met betrekking tot de nieuwe functionaliteit “alternatieve offertes” waren vertaald in het Engels.

Wanneer werd gekozen voor Ease op het moment dat het overzicht met SmartSearch resultaten in beeld stond en er werd vanuit Ease weer terug gegaan naar het Zoekscherm dan werkte de “enter” niet meer om het bovenste SmartSearch resultaat te openen.

In de Segmentatie analyse kan een Artikel worden opgegeven. Als dat gedaan is kan een analyse alleen over Facturen worden berekend. Bij berekenen wordt nu altijd een F ingevuld in het veld “Omzet”, eerder werd het veld leeg gemaakt waardoor niet duidelijk was dat de analyse over Facturen was berekend.

Er kon een foutmelding ontstaan m.b.t. AEConnector bij het afsluiten van Archie of het Algemene Activiteitenoverzicht. Dit gebeurde als een bepaalde Windows update was geïnstalleerd.

Als een Relatie werd verwijderd werd de Historie niet uit de database verwijderd.

Als de taal op Engels stond paste de kopteksten in sommige SmartSearch schermen (bijvoorbeeld: Connectie toevoegen) niet.

Er kon een hyperlink “Tel.” naast het SmartSearch dashboard staan wanneer vanuit een Relatiekaart werd teruggekeerd naar het dashboard.

Archie Mail

Na installatie van Windows beveiligingsupdate KB3003057 kon in Archie mail geen bericht meer worden gemaakt.

Admin

In Rubrieken, Universele velden kon “-1” in het decimalenveld staan als de lengte op 15 was gezet.

Company.info

Wanneer een Relatie middels het Relatiefilter was benaderd en via Company.info was bijgewerkt dan werd daarna automatisch het Relatiefilter verlaten.

Outmail

De opslag van een E-mailadres ging niet goed als via SmartSearch een Contactpersoon was gekozen.

MailPlus

Er werd geen agenda regel aangemaakt indien een update formulier een verborgen Archie campagne code bevatte.

Permissies met een lange omschrijving gaven problemen bij het verwerken via de knop “Speciaal”.

Archie CRM SQL Build 1.33 revisie 5

De vorige versie van Archie (build 33.4) kon onterecht een melding geven dat de software ouder was dan de database.

In de Analyses van Verkoophistorie werd geen rekening gehouden met een opgegeven Soort.

Door een bug in een oude versie van Archie kon de situatie ontstaan dat een Contactpersoon twee keer aan dezelfde Relatie werd gekoppeld. Zo’n Contactpersoon kon niet meer “met zichzelf” worden Samengevoegd.

In Projecten, Betrokkenen ontstond een foutmelding tijdens selecteren van een Betrokkenheid bij “geselecteerde Projecten”.

Archie CRM SQL Build 1.33 revisie 4

Bevat maatwerkaanpassingen.

Archie CRM SQL Build 1.33 revisie 2

Nieuw

Archie CRM Mail Plus

MailPlus

Er is een mogelijkheid toegevoegd waarmee één permissie kan worden afgemeld via een formulier waarin alleen op de knop Afmelden hoeft te worden geklikt. 

MailPlus kan landingspagina’s met Afmeldknop maken die één Permissie uitzetten en meteen vragen om een rede. Vervolgens wordt in Archie een Activiteit gemaakt waarin de afmelding en rede zijn opgenomen.

Archie CRM contacthistorie

Na het archiveren van deze Activiteit is direct de Contacthistorie bijgewerkt met de relevante informatie. 

Outmail

AEOutregister is uitgebreid met de mogelijkheid om een “Group Policy Preferences” XML bestand aan te maken. Deze mogelijkheid verschijnt automatisch wanneer er onvoldoende rechten zijn om in het register van Windows te schrijven.
             
Als een E-mailing wordt opgeslagen in de Correspondentie van Archie kan het Brievenbestand worden opgegeven.

Gewijzigd

Outmail

De afhandeling van de gevolgen van verbindingsverlies tijdens het opslaan van een E-mailing in de Correspondentie is verbeterd.

Bug fixes

BOCP

Op Oracle databases kon een foutmelding ontstaan als een nieuwe importeerwijze was toegevoegd.

Outmail/Outcalendar

Een bericht waarvan het onderwerp eindigde met een “%” teken kon Outlook “ophangen”.

Als een afspraakbevestiging werd opgeslagen in de Correspondentie van Archie dan werd geen rekening gehouden met het opgegeven Brievenbestand.

Er kon een melding over onvoldoende rechten ontstaan wanneer in Outlook een item in de kalender van een andere gebruiker werd geopend.

Archie CRM SQL Build 1.33

Nieuw

Archie CRM Smartsearch

Als SmartSearch actief is kan je dit gebruiken in een aantal zoekvelden waar Relaties/Contacten gevonden moeten worden:

 • Koppelen bestaande Contact aan een Relatie
 • Relatie-met koppelen
 • Connectie toevoegen
 • Relatie zoeken waar een Activiteit aan gekoppeld moet worden
 • Relatie zoeken waar Sales aan gekoppeld moet worden.

In deze SmartSearch schermen kan worden gekozen om tijdelijk Classic search te gebruiken, de volgende keer dat een Relatie/Contact wordt gezocht wordt automatisch weer het SmartSearch scherm getoond.

Archie CRM Kies Relatie

Wanneer een Activiteit of Salesregel wordt verplaatst naar een andere Relatiekaart worden in het SmartSearch dialoog onder het zoekveld de Relatie getoond waaraan de Activiteit of Sales aan gekoppeld is. Daaronder kan bij Activiteiten de tekst “of kies” staan met daarbij de kaart die eventueel in Admin aan de gebruiker is gekoppeld. Bij OAP gebruikers wordt hier de default Relatiekaart getoond zoals geconfigureerd in het OAP account.

In Sales-layouts is de variabele <O89> (“Naam klant”) toegevoegd. Deze variabele drukt de inhoud af van de eerste twee regels van de instellingsnaam van de Relatie die is gekozen in het veld “Klant” van de salesregel.

Archie CRM Sales alternatieve offerte

Sales module. Offertes zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een alternatieve versie van de offerte te maken. Zo’n offerte heeft hetzelfde offertenummer als de oorspronkelijke offerte, aangevuld met een slash gevolgd door een volgnummer (maximaal 999 volgnummers mogelijk). Bijvoorbeeld: offerte 533 wordt gedupliceerd naar 533/001

Archie CRM Versie Tellen

Er kan gekozen worden om de Body van de bron-offerte mee te nemen naar het alternatief maar dit is niet verplicht.

Archie vraagt welke versie moet worden geteld in de Cockpit, Salesmonitor en Analyse. In de Cockpit, Salesmonitor en Analyse wordt dus slechts één offerte uit een reeks offertes met hetzelfde Offertenummer meegeteld.

In het offerteoverzicht bij de Relatie worden offertes die Niet meetellen in een grijs lettertype getoond en in een geopende Offerte staat indien van toepassing een hyperlink “Telt niet mee” waarmee een keuzescherm wordt geopend.

Als een Offerte wordt omgezet naar Order worden de andere offertes met hetzelfde nummer uit de sales overzichten verwijderd. Deze offertes worden niet afgedrukt in Lijsten of meegenomen in Selecties. In de Order is de knop “Offertes” beschikbaar. Met deze optie kunnen de alternatieve offertes bekeken worden. Een groen bolletje geeft aan welke offerte is omgezet naar order.

Als een offerte wordt omgezet naar Vervallen offerte vraag Archie of de offertes met hetzelfde offertenummer ook moeten worden omgezet naar Vervallen offerte. Deze vervallen offertes blijven zichtbaar bij de Relatiekaart.

Als een offerte die meetelt in de Cockpit, Salesmonitor en Analyse wordt verwijderd vraagt Archie welke offerte vanaf nu moet worden geteld.

Wanneer een Offerte aan een andere Relatie wordt gekoppeld worden ook de andere offertes met hetzelfde nummer aan die nieuwe Relatie gekoppeld.

In Lijsten/Sales layouts print de variabele O13 (offertenummer) het nummer inclusief volgnummer (mits aanwezig). Mogelijk moet een layout worden aangepast om ruimte te maken voor het iets langere offertenummer.

Het zoeken van een Offerte kan ook in combinatie met het revisienummer. Tik het offerte nummer dan als volgt in het zoekveld: 12345/001

Archie CRM zoeken offerte

In Beheer, Telefonie is de optie TEL (Lync, Chrome, Skype) toegevoegd.

Standaard Salesregistratie (zonder Sales module) en module WORDxrm actief. 
In de standaard Salesregistratie is de optie WORDxrm beschikbaar. Er wordt een etiket gemaakt met de gekoppelde Contactpersoon en in MS Word is het offerte/order nummer beschikbaar. Bij opslag in de database van Archie wordt gevraagd het Bedrag op te geven. Dit bedrag wordt vervolgens in de Salesregel geplaatst (het bedrag wordt zichtbaar zodra de Salesregel opnieuw wordt geopend). Een groene indicatie geeft aan dat er een WORDxrm brief aan de salesregel is gekoppeld. De brief is beschikbaar voor elke gebruiker die de Sales mag zien. Per salesregel kan één document worden gekoppeld. 

De optie WORDxrm is beschikbaar bij 1:1 en 1:N Multi Purposetabbladen. In het Word sjabloon kunnen MPM variabelen van het actieve tabblad worden opgenomen. Er worden maximaal 140 variabelen beschikbaar gesteld. Lege MPM velden worden niet opgenomen in het bestand dat Archie aanmaakt en dat de beschikbare samenvoegvelden bevat.

Let op ! Voor de nieuwe functionaliteit in WORDxrm is minimaal WORDxrm versie 439 nodig. Volg de onderstaande instructies:

1.    Download de patch, zie: https://info.crmconnectivity.com/download/UpdateCRMC439.exe 
2.    Sluit MS Word, Outlook en Archie (zodat bestanden niet vastgehouden worden)
3.    Voer de patch uit (met administrator rechten)
4.    Klaar

Als je werkt met Office 2013/365:

FireCRMC.exe in de Archie clientfolder dient vervangen te worden door de nieuwe versie, zie: https://info.crmconnectivity.com/download/FireCRMC64.zip 

Een aandachtspunt bij het installeren van de nieuwe versie:
–    Bij de eerste keer opstarten van MS Word wordt er éénmalig gevraagd naar de server bestanden (“EigenGegevens.ini” en “configCRMConnectivity.ini”), dit is een kwestie van aanwijzen.

Outmail

Archie CRM Outmail

De mogelijkheid om tijdens het koppelen van een ontvangen bericht een nieuwe Contact toe te voegen is ook beschikbaar als een Relatie werd gevonden met SmartSearch.

Outmail kan een taalbestand aanmaken met Franse schermteksten.

Als het “Opslaan in Archie” venster (dat standaard rechts in het scherm staat) is verkleind via de >> knop blijft het “Opslaan in Archie” icoon in het lint actief.

BOCP

In conversietabellen is de checkbox “Veld bevat waarde” toegevoegd. Als het vinkje Uit staat moeten in de linker kolom van de conversietabel de exacte waarden uit het importbestand worden opgenomen (eventueel via de optie “Vul conversie”). Dit is de wijze waarop de conversietabel altijd al werkte.

Wanneer het vinkje Aan staat zet je in de linker kolom van de conversietabel een deel van een waarde die in het importbestand kan voorkomen. De BOCP zoekt vervolgens in elke string naar die waarde en vervangt die tijdens de import door de waarde die in de Rechter kolom van de conversietabel staat.

Voorbeeld: in de conversietabel staat een regel met links de waarde “123” en rechts de waarde die je in Archie wilt hebben, bijvoorbeeld “EenTweeDrie”. Als een kolom van het importbestand de waarden “123”, “ABC123”, “AAA 123 BBB” bevatten zullen deze allemaal door de BOCP worden geïmporteerd als “EenTweeDrie”.

Bij Contactpersonen import kan het veld “Uniek kenmerk relatie-contact” worden geïmporteerd. Op dit veld kan de BOCP ook samenvoegen. In de Standaards van de BOCP kan bij “Contact Uniek kenmerk staat op Archie veld” handmatig de waarde “K35” worden ingevuld als de BOCP de unieke waarde op veld “Uniek kenmerk relatie-contact” moet zoeken.

Door de Vaste waarde %DATE% op te nemen wordt de huidige datum in het formaat yyyymmdd  in de database geschreven. %DATE% kan zowel gebruikt worden in een datumveld als in een alfanumeriek veld. Het is ook mogelijk om met %TIME% de huidige tijd in een alfanumeriek veld te laten schrijven als hh:mm.

Admin, Multi Purpose en Designer

Er kunnen tabbladen worden gemaakt die beschikbaar zijn bij Artikelen (Sales module).

Bij een aantal Data-componenten is de eigenschap “Standaard waarde” beschikbaar. De opgegeven waarde wordt bij 1:1 en 1:N tabbladen in het veld geplaatst wanneer in Archie voor Wijzigen wordt gekozen en het veld nog leeg is, of wanneer een nieuwe regel op een 1:N tabblad wordt toegevoegd (uitgezonderd checkbox velden, zie hieronder).

 • Een checkbox kan standaard aangevinkt worden door in de eigenschap Standaard Waarde de waarde uit het veld Tekst over te nemen. Dit werkt alleen bij een checkbox op een 1:N tabblad en uitsluitend tijdens het toevoegen van een nieuwe regel.
 • Bij een radiogroep moet het veld Standaard Waarde worden gevuld met een waarde zoals opgegeven bij de “Keuzes”.
 • Bij een combobox moet het veld Standaard Waarde worden gevuld met een waarde zoals opgegeven bij de “Keuzes”. Als de eigenschap “Tekst wijzigen” op Ja staat mag Standaard waarde ook met een andere waarde worden gevuld.
 • Bij een Initialenveld moet de “bijwerk modus” op handmatig staan. Alleen een leeg veld wordt gevuld met de vaste waarde.

Gewijzigd

In de Salesmonitor toont de knop “maand” alle Sales tot het eind van de maand. Voorheen werd alleen Sales tot en met vandaag getoond.

In Lijsten zijn de variabelen R36 en R37 (lengte- en breedtegraad) verwijderd omdat deze velden in Archie niet gebruikt worden.

Archie CRM Lijsten Foto opnemen

Wanneer in Lijsten een afbeelding wordt opgenomen staat “breedte automatisch instellen” standaard Uit en “afbeelding automatisch uitrekken” Aan. Dit is gedaan om het opnemen van een grotere afbeelding makkelijker te maken.

Het overzicht met verlopen offertes dat wordt getoond als SmartSearch actief is werd al regelmatig ververst. Als er veel regels zijn en er wordt er een aangeklikt dan blijft die regel nu actief, ook als het overzicht automatisch ververst wordt.

BOCP

Archie CRM Tel Fax Email

Het was niet mogelijk om hetzelfde Tel/Fax/E-mail gegeven onder meerdere Omschrijvingen (bijv. “E-mail privé” en “E-mail zakelijk”) te importeren.

Het logbestand is uitgebreid.

Het logbestand wordt op een andere manier getoond, voor elke importeeractie is een overzicht beschikbaar. Aan de linkerkant van het scherm kan aan de hand van de starttijd van de importeeractie het bijbehorende log worden opgevraagd.

Het logbestand wordt opgeslagen in de database van Archie en kan dus worden gelezen op elk werkstation waar het programma wordt gestart. Oude logbestanden zijn nog terug te vinden in de map Log van de programmadirectory waaruit de BOCP werd opgestart.

Het logbestand kan afgedrukt worden door het via de Excel knop te exporteren. De knop Afdrukken in de BOCP is vervallen.

Tools

In Archie Tools wordt het logbestand opgeslagen in de database van Archie en kan dus worden gelezen op elk werkstation waar het programma wordt gestart.

Outmail

Als een bericht wordt geopend dat op schijf is opgeslagen als .MSG bestand is de mogelijkheid om het bericht in Archie op te slaan niet meer actief.

Bug fixes

Als een Relatie werd toegevoegd via de knop “verwerken” in de module Company.info dan werd het veld waarin de datum van toevoegen wordt opgeslagen (R29), niet gevuld.

Wanneer in een Sales-layout het veld “exemplaren” was gewijzigd dan werd deze wijziging pas gebruikt als Archie opnieuw was gestart.

De toetscombinatie Alt-M (toon marge) en de bijbehorende functionaliteit werkten niet in Projecten.

Wanneer in Systeembeheer was opgegeven dat een Numeriek vrij veld het merge-id voor de BOCP bevatte dan werd een waarde met een voorloop nul (bijv. 05) geaccepteerd als unieke waarde als er al een soortgelijke waarde Zonder voorloopnul (in dit geval “5”) in de database aanwezig was. Dit gebeurde als in eerste instantie een waarde was opgegeven die niet uniek was en het dialoog werd getoond waarin alsnog een unieke waarde werd gevraagd.

Wanneer er aan een Relatie een Prijslijst was gekoppeld, en in Sales werd een Artikel toegevoegd waar staffelkorting op van toepassing was, dan werd een verkeerde prijs berekend.

Als een Artikel word opgenomen in de Body van Sales, en er is sprake van een “aantal” waarbij Staffelkorting van toepassing is, dan wordt de staffelprijs ingevuld. Maar als daarna het aantal werd gewijzigd zodat geen Staffel berekend mocht worden, dan werd het bedrag niet aangepast.

Selecteren op speciale Multi Purposevelden voor Relatie- of Contactpersonen gaf een verkeerd resultaat omdat er onterecht ook naar Salesgegevens werd gekeken.

In het Tel/Fax/E-mail overzicht kon in de kolom met Opt-in/Opt-out een verkeerde waarde staan wanneer een E-mailadres op “Geen E-mailing” werd gezet en er werd gekozen om de M-groepen Niet te verwijderen.

In een enkel geval kon een Relatiekaart worden gewijzigd waar een gebruiker via de module Protect+ alleen leesrechten op had.

Direct na het transporteren van een salesregel naar een andere relatiekaart werden geen salesregels in het salesgrid getoond.

Wanneer in Beheer, Standaards de optie “Toon titulatuurcode” uit stond en in Archie was gekozen voor “Toon functie” dan werd de aanspreekvorm getoond nadat het kleurenschema van Archie was gewijzigd.

De waarde “Meten per” van een TTM Verkoophistorie analyse kon onterecht worden gewijzigd als deze niet op Artikel was ingesteld.

Toevoegen van “Relaties in B-groep” met gebruik van de optie om de B-groep te zoeken op string, resulteerde in een foutmelding.

De settings order/factuur, soort en peildatum die kunnen worden ingesteld bij Info Omzetstatus in een Projectkaart werden niet meegenomen naar een Relatiekaart.

Zoeken op Postcode via de knop Zoeken in de knoppenbalk gaf een foutmelding wanneer SmartSearch actief was.

In sommige gevallen werkte de Tab-volgorde in Multi Purposetabbladen niet goed wanneer in het ontwerp panelen met daarop variabelen waren toegevoegd.

Als de optie “automatische zoekcode” actief was en er werd een Relatie toegevoegd waar alleen het Postadres was gevuld, dan werd in de samengestelde Zoekcode de Plaatsnaam niet gebruikt.

Als via het rel.met overzicht van een Relatie Met een salestabje (naast de landkaart) naar een kaart Zonder salestabje werd genavigeerd dan werd er geen landkaartje getoond.

Als via het rel.met overzicht van een Relatie met een salestabje (naast de landkaart) naar een kaart zonder salestabje werd genavigeerd dan werd er onterecht een salestab getoond. Als via het rel.met overzicht van een Relatie zonder een salestabje (naast de landkaart) naar een kaart met salestabje werd genavigeerd dan werd er geen salestab getoond.

De “slot” optie in een Activiteit verdween wanneer een terugkeerpatroon werd gemaakt.

Variabelen O60 t/m O63 zijn uit het overzicht met beschikbare variabelen in een Sales layout verwijderd.

In de Netwerkmonitor ontstond een foutmelding wanneer “op dezelfde afdeling” werd aangevinkt bij een Contactpersoon waar geen afdeling was opgegeven.

Een gebruiker met autorisatie 0 voor Historie kon via Activiteiten, Sales of Helpdesk toch Relatie-historie wijzigen.

Op Oracle databases werkte de setting “canonical” in Beheer, Telefonie niet.

In een Selectie die “op slot” stond kon in het Info scherm voor “wijzigen” worden gekozen.

In een Saleslayout werd de tekst bij de checkbox “korte omschrijving afdrukken” niet volledig getoond.

Wanneer in de Multi Purposedesigner een keuzewaarde van een combobox was gewijzigd en “tekst wijzigen” stond op Ja, dan toonde Archie de aangepaste waarde in de combox in plaats van de waarde die oorspronkelijk was ingevoerd.

Als het SmartSearch zoekveld leeg was maar er wel zoekresultaten getoond werden dan gebeurde er niets als op zo’n resultaat geklikt werd.

WORDxrm

Wanneer in Project, Betrokkenen werd gekozen voor WORDxrm ging Archie “hangen” als er bij de Betrokkenheid geen Contactpersoon bekend was.

Als 2 identieke Contactpersoon-Relatie combinaties bij hetzelfde Project waren betrokken dan werd van al deze contactpersonen een etiket gemaakt als voor WORDxrm was gekozen. Nu wordt per Contactpersoon-Relatie combinatie slechts één etiket gemaakt.

Admin

Als in Rubrieken, Relaties wordt gekozen voor wijzigen en er vervolgens wordt gebladerd door de Rubrieken dan verschijnt bij veld R19 een knop om een databaseoverzicht te openen. Deze knop verdween niet wanneer werd gebladerd naar een volgende rubriek.

In Standaards, Systeeminstellingen werd achter de rubrieksnaam van het veld R19 in het databaseoverzicht bij “IMPORT merge veld vullen met” onterecht het woord “code” getoond.

Dupliceren van een Profiel via de optie in het menu resulteerde in een foutmelding.

Protect+. De optie “Toon gebruikers van dezelfde B-groepen” in het onderdeel Gebruikers kon niet goed meer worden geconfigureerd.

In Rubrieken, Universele velden kon een te lang Numeriek veld ontstaan als een Alfanumeriek veld werd gewijzigd naar Numeriek.

BOCP

Een M-groep kon bij een verkeerde Tel/Fax/E-mail regel terecht komen als hetzelfde E-mailadres onder meerdere omschrijvingen bestond.

Bij een Artikelimport werd de Artikelcode niet in hoofdletters geïmporteerd.

Een door de BOCP gegenereerde Zoekcode van een Project werd niet in hoofdletters gezet.

Tijdens importeren van een lege waarde op een 1:1 Multi Purposetabblad kon een leeg record ontstaan. Nu wordt een eventueel reeds bestaande waarde verwijderd als een lege waarde wordt geïmporteerd op datzelfde veld.

Als een Projectkaart die handmatig was ingevoerd werd geëxporteerd via een Lijst, kon dat Project niet door de BOCP worden samengevoegd op basis van de geëxporteerde unieke waarde (variabele P62 in de lijst) wanneer het geëxporteerde bestand werd geïmporteerd.

Er kon een foutmelding ontstaan als in Standaards was opgegeven dat het Unieke kenmerk van de Contactpersoon op veld K20 stond.

Outmail

Als Outlook al gestart was kon een bericht dat op schijf stond maar één keer worden geopend. Als het bestand was gesloten en daarna opnieuw werd geopend volgde een melding dat het bestand in gebruik was.

Bij lage schermresoluties kon Outlook verdwijnen als werd gewisseld tussen E-Mail en Agenda.

Een aantal vertaalproblemen is opgelost.

MailPlus

MailPlus contacten met de status “Inactief: Opt-out” werden soms weer actief als de synchronisatie tussen MailPlus en Archie nog niet was voltooid en een Relatie en/of Contactpersoon werd gewijzigd.

SQL Releases