De zorg verandert en dat heeft impact op alle spelers. Natuurlijk op patiënten en cliënten en hun omgeving, maar ook op professionals die deze mensen bedienen, zoals zorgverleners, leveranciers van hulpmiddelen, kenniscentra en partijen die een rol spelen bij de financiering van zorg.

Het succes waarmee deze partijen inspelen op veranderingen wordt mede bepaald door de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende spelers in de zorgketen. Als kennis en informatie goed wordt gedeeld heeft dit directe gevolgen voor de kwaliteit en de kosten van zorg. 

Zorgverleners

Voor zorgverleners is inzicht in de zorgketen van groot belang: welke partijen zijn -naast henzelf- nog meer betrokken bij de zorg aan een patiënt of cliënt? Wat is hun rol en hoe delen deze schakels in de zorgketen informatie (onder andere over rechten en plichten of het geven van voorlichting)? Zo is bijvoorbeeld in de huidige participatiemaatschappij ook het sociale netwerk van mantelzorgers rond een patiënt of cliënt van grote betekenis voor een goede en consistente zorg. Worden zij (wel) adequaat geïnformeerd? 
Door deze relatienetwerken en kennisverbanden duidelijk te maken komt informatie op een efficiënte manier bij de juiste personen. Dus, hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten. 

Relatiebeheer cruciaal voor kwaliteit en kosten van de zorg

Leveranciers van hulpmiddelen

Leveranciers van hulpmiddelen hebben te maken met diverse stakeholders: zorginstellingen (zoals zieken- of verpleeghuizen en thuisorganisaties), gemeenten die via de WMO vaak (een deel van) de kosten vergoeden, dealers die de producten leveren en indicatiestellers. Hoe meer feeling de leveranciers hebben met deze complexe markt, hoe makkelijker ze met betreffende partijen kunnen communiceren over hun producten en hoe efficiënter sales- en serviceprocessen ondersteund worden. Hierdoor kunnen zij kwaliteitsverbetering van hun producten en diensten realiseren en kunnen zij zich beter positioneren bij de stakeholders.  

Kenniscentra

Ook voor kenniscentra in de zorg is communicatie uitermate belangrijk. Hoe beter zij in kaart hebben wie belang  heeft bij welke informatie, hoe effectiever het proces van kennisdeling zal verlopen. Belanghebbenden kunnen namelijk meerdere rollen hebben, maar moeten op maat geïnformeerd worden. Door grip op het netwerk en communicatieproces, worden kosten bespaard en wordt de toegevoegde waarde van het kenniscentrum alleen maar groter. 

Door helder inzicht in relatienetwerken, het op orde hebben van contactbeheer en doeltreffende communicatie kan goed worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de ketenzorg en de huidige participatiemaatschappij. Bovendien wordt maximaal geprofiteerd van veranderende financieringsstromen. Maar daar is wel de juiste ondersteuning voor nodig. 

Lees meer over effectief relatiebeheer

CRM Non Profit